Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Łukasz Kołtun

Podinspektor (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Urząd Gminy Braniewo

Miejsce zatrudnienia: ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo

Nr ogłoszenia: 3/2017

Identyfikator: Zarządzenie 33/VII/2017

Informacje dodatkowe:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Braniewo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo

I. Stanowisko:

Podinspektor ds. warunków zabudowy i inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej

II. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 • spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 1, ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku budownictwo, architektura, urbanistyka

 • posiada co najmniej 3 letni staż pracy,

 • posiada umiejętność obsługi komputera, oprogramowania biurowego oraz urządzeń biurowych, system informacji prawnej LEX

 • prawo jazdy kat. B,

 • zna przepisy z zakresu prawa:
  a) ustawa  prawo  budowlane,
  b) ustawy o samorządzie gminnym,
  c) Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  d) prawo zamówień publicznych
  e) prawo wodne

f) ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

b. Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia budowlane

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (kryzysowych),

 • rzetelność, komunikatywność, odporność na stres, samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność, obowiązkowość i odpowiedzialność,

 • umiejętność analitycznego myślenia.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • planowanie, przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Braniewo,

 • prowadzenie spraw z zakresu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

 • wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Wójta Gminy Braniewo.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,
2. CV
,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie(wg wzoru stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia ),
4. dokumenty potwierdzające wykształcenie
5. kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6. kserokopia dowodu osobistego,
7. dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
8. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/powinny być opatrzone klauzulą " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/Dz. U. z 2016 r., poz.922 t.j./ oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych/Dz. U z 2016 r., poz.902 t.j./.

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

do 04 maja 2017 roku

b. Sposób i miejsce:

Oferty wraz z kompletem dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Oferta na konkurs na stanowisko podinspektora ds. warunków zabudowy i inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Braniewo” w siedzibie Urzędu Gminy
w Braniewie w sekretariacie lub pocztą na adres: Urząd Gminy Braniewo ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo do dnia 04.05.2017r. (decyduje data wpływu do sekretariatu).
Oferty, które wpłyną po upływie podanego terminu bądź niekompletne nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (55) 644-03-00

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź pisemnie
o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Konkurs poprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Braniewo. O terminie
i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja
o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Braniewo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Załączniki: