Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Łukasz Kołtun

Dyrektor (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Szkoła

Miejsce zatrudnienia: Lipowina 2, 14-500 Braniewo

Nr ogłoszenia: 2/2018

Identyfikator: Zarządzenie nr 33/VII/2018

Informacje dodatkowe:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Braniewo ogłasza konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipowinie, Lipowina 2, 14-500 Braniewo.

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba , która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1597):

 

1. stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska w danym przedszkolu, szkole lub placówce,

 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

 4. uzyskał:

 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

 3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora , a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami), jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

 3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zmianami) a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zmianami),

 1. w przypadku cudzoziemca- posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43,poz. 224 ze zmianami).

 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany , który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska w danej szkole podstawowej, oraz spełnia wymagania określone w § 1 pkt. 2-11 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 1.

 2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania :

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy , w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 5. spełnia wymagania określone w § 1 pkt. 2,5,6,8, 10 i 11 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 1.

 1. Stanowisko dyrektora w publicznej szkole może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany , zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych , lub nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) - spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać :

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Lipowinie,

 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:

 1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

 2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

 3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 1. imię (imiona) i nazwisko,

 2. datę i miejsce urodzenia,

 3. obywatelstwo,

 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu

zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu

potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia

7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r., poz. 224 i 455, z 2015 r., poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca,

 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego

 1. braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac na stanowisku kierowniczym,

 1. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 2. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 3. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1311),

 4. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r., poz. 1530) - w przypadku kandydatów na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

 5. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię oceny pracy lub dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 7. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkodnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych korzysta z pełni praw publicznych,

 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji zwrotnej i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipowinie , do dnia 08 czerwca nia 2018 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo.

W przypadku nadesłania pocztą o dacie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Braniewo.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Braniewo.

 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Załączniki: