Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydziały i samodzielne stanowiska

Ogłoszono przez Łukasz Kołtun

Wydział Organizacyjny

Zakres działania Wydziału Organizacyjnego Urzędu Gminy Braniewo

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego w szczególności należy:

1. W zakresie organizacji i funkcjonowania urzędu:
1) zapewnienie sprawnej obsługi kancelaryjnej urzędu i prowadzenia sekretariatu;
2) prowadzenie rejestracji korespondencji przychodzącej i wychodzącej z urzędu;
3) przedkładanie uchwał rady oraz zarządzeń wójta wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej – odpowiednio do właściwości organów nadzoru;
4) ewidencjonowanie, nadawanie biegu sprawom i opracowywanie sprawozdań
i informacji dotyczących postulatów, wniosków od mieszkańców gminy, których realizacja pozostaje w kompetencji wójta;
5) wykonywanie prac zleconych związanych z wyborami i referendum;
6) prowadzenie rejestru zarządzeń wójta;
7) organizacja przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli;
8) organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów;
9) inicjowanie organizowania kursów, szkoleń dla pracowników urzędu;
10) zaopatrywanie pracowników urzędu w materiały biurowe i środki czystości;
11) dysponowanie pieczęciami urzędu oraz nadzór nad ich stosowaniem
i przechowywaniem;
12) prenumerowanie czasopism oraz zakup wydawnictw specjalistycznych;
13) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku;
14) promocja gminy i współpraca z organizacjami pozarządowymi;
15)  promocja sportu i turystyki.

2. W zakresie obsługi Rady Gminy:
1) obsługa kancelaryjno-biurowa oraz merytoryczno-prawna rady i jej organów przy współpracy z radcą prawnym, a w tym organizacyjne przygotowanie sesji oraz posiedzeń komisji, opracowywanie materiałów z obrad oraz prowadzenie rejestrów uchwał, wniosków, opinii i interpelacji radnych, przekazywanie ich wójtowi;
2) zapewnienie prawidłowego przygotowania przez odpowiedzialnych pracowników materiałów na sesje i posiedzenia komisji;
3) przedkładanie uchwał rady wójtowi;
4) udział w opracowywaniu projektów działania rady na okres kadencji, rocznych i okresowych planów pracy rady i jej organów oraz informowanie zainteresowanych o zadaniach wynikających z uchwalonych programów
i planów;
5) opracowywanie projektów uchwał rady;
6) współdziałanie z przewodniczącymi właściwych komisji rady, w szczególności w zakresie zapewnienia udziału komisji w przygotowaniu projektów ważniejszych uchwał, przepisów prawa miejscowego, koordynacji planów kontroli realizacji uchwał oraz współuczestniczenia w czynnościach kontrolnych organów kontroli państwowej i społecznej;
7) opracowywanie na zlecenie przewodniczącego rady informacji, ocen, wniosków dla potrzeb rady lub jej organów;
8) organizowanie i obsługa narad i spotkań zwoływanych przez przewodniczącego rady;
9) prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem mandatów radnych, zmianami w składzie osobowym rady lub jej organów;

3. W zakresie informatyzacji:
1) planowanie i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do obsługi informatycznej zadań gminy;
2) planowanie rozwoju systemów teleinformatycznych i dostosowywania ich do zmieniających się przepisów i potrzeb urzędu;
3) administrowanie siecią informatyczną;
4) administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony – wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji;
5) nadzór nad eksploatacją sprzętu informatycznego i oprogramowania;
6) prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania;
7) szkolenia pracowników w zakresie wdrażania nowych programów informatycznych;

4. W zakresie ewidencji ludności i :
1)   obsługa interesantów w zakresie dowodów osobistych;
2)   załatwianie spraw związanych z pobytem cudzoziemców na terenie gminy;
3)   udostępnianie danych osobowych uprawnionym organom;
4) prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców w systemie kartotekowym
       i komputerowym;
5)   prowadzenie spraw meldunkowych;
6)   prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej;
7)  sporządzanie spisów wyborców;
8)  prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem obrony.

5. W pozostałym zakresie:
1) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, publicznych, umów absolwenckich i stażu;
2) opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz
i informacji dotyczących pracowników urzędu;
3) przygotowanie i koordynacja spraw związanych z wyborami;
4) nadzór nad wykonywaną pracą oraz organizacja pracy pracowników pomocniczych i obsługi;
5) prowadzenie spraw z zakresu BHP;
6) prowadzenie wykazu stanowisk pracy istniejących w Urzędzie Gminy;
7) prowadzenie archiwum urzędu i przekazywanie akt do archiwum państwowego;
8) prowadzenie rejestru kontroli i protokołów pokontrolnych.

 

Stanowiska

Sekretarz Gminy Braniewo jednocześnie Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Pełnomocnik SZJ

Wydział Organizacyjny i stanowiska podlegające sekretarzowi:
-Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu i Rady Gminy
-Stanowisko ds. kadr i aktów cywilnych
-Informatyk
-Stanowisko ds. promocji gminy
-Stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej
-Pomoc administracyjna 
-Pracownicy obsługi