Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Łukasz Kołtun

Struktura Gminy

Organ Stanowiący

Cel, zakres działania i zadania Gminy określone są w statucie Gminy Braniewo uchwalonym uchwałą nr 74/VII/2016 Rady Gminy Braniewo zdnia 11.10.2016.
Rada  Gminy  Braniewo
-stanowi prawo miejscowe, uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego  składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej,
-kontroluje organ wykonawczy  poprzez Komisję Rewizyjną

 

Organ Wykonawczy Gminy Braniewo

Organem wykonawczym Gminy jest Wójt Gminy Braniewo.
Zadania:
-wykonuje uchwały Rady Gminy Braniewo i zadania gminy określone przepisami prawa,
Zadania realizuje przy pomocy Urzędu Gminy Braniewo.
-siedziba urzędu: 14-500 Braniewo ul. Moniuszki  5
-godziny otwarcia:             
poniedziałek - piatek: 7:00 - 15:00

 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy
(określona w Zarządzeniu nr 12/VI/2012 Wójta Gminy Braniewo z dnia 21 luty 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego określajacego organizację i zasadyfunkcjonowania Urzędu Gminy Braniewo).
1. Wójt jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu.
2. Wójt kieruje pracą Urzedu przy pomocy  sekretarza i skarbnika.