Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Łukasz Kołtun

Zakres działania

Celem działania gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb współnoty i tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu.

Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Gmina realizuje zadania własne, zlecone lub powierzone.
Do zadań własnych Gminy należą w szczególności sprawy:
1.  ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska
2.  gminnych dróg,ulic,mostów,placów
3.  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną
4.  lokalnego transportu zbiorowego
5.  ochrony zdrowia
6.  pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych
7.  komunalnego budownictwa mieszkaniowego
8.  edukacji publicznej
9.  kultury w tym bibliotek gminych i innych placówek upowszechniania kultury
10.kultury fizyczneji turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
11.targowisk i hal targowych
12.zieleni gminnej i zadrzewień
13.cmentarzy gminnych
14.porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego
15.utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
16.polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
17.wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
18. promocji gminy
19.współpracy z organizacjami pozarządowymi
20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw