Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydziały i samodzielne stanowiska

Ogłoszono przez Łukasz Kołtun

Stanowisko ds. oświaty i środków pozabudżetowych

Stanowisko ds. oświaty i środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Braniewo.

Stanowisko ds. oświaty i środków pozabudżetowych.
1. W zakresie oświaty:    
1) Koordynowanie i analizowanie działalności placówek oświatowych działających na terenie gminy;
2) Wykonywanie zadań nałożonych na wójta ustawą o systemie oświaty;
3) Nadzór nad awansem zawodowym nauczycieli;
4) Nadzór nad sporządzaniem i realizacją planów organizacyjnych;
5) Sporządzanie projektów aktów normatywnych dotyczących oświaty;
6) Prowadzenie bazy danych Systemu Informacji Oświatowej;

2. W zakresie środków pozabudżetowych:
1)  sporządzanie oraz przedkładanie wniosków o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację inwestycji i remontów do właściwych instytucji zarządzających oraz dokonywanie koniecznych uzupełnień, korekt i zmian;
2)  Nadzór nad realizacją projektów przy zachowaniu zasad wspólnotowych i zaleceń z umów o udzielenie pomocy z funduszy strukturalnych i innych źródeł finansowania;
3)  Przygotowywanie i przedkładanie wniosków o płatność zgodnie z zapisami umowy finansowej;
4)   Monitorowanie wdrażania projektów, w tym sprawozdawczość,                                                
      przygotowywanie raportów z realizacji projektu;
5)   Prowadzenie stałego monitoringu informacji o funduszach pomocowych  
      finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz przekazywanie ich
      zainteresowanym podmiotom.

3. W pozostałym zakresie:
1) Prowadzenie ewidencji gospodarstw agroturystycznych;
2) Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
3) Pomoc organizacjom pozarządowym z terenu gminy w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych.