Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Udostępnianie informacji publicznej

Ogłoszono przez Eugeniusz Terebieniec

Udostępnianie informacji publicznej.

Udostępnianie informacji publicznej

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest przekazywana w celu jej ponownego wykorzystywania na wniosek. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w dowolnej formie, w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez skrzynkę podawczą na platformie  e-PUAP o adresie  /UrzadGminyBraniewo/skrytka.

Zasady udostępniania informacji publicznej, udostępniania informacji na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu tychże informacji określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

 Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

...........................................................
(nazwisko i imię /jednostka)

...........................................................

...........................................................
(adres wnioskodawcy)

                                                                                                         Wójt                       
                                                                                                Gminy Braniewo

                                                                           WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Proszę o przekazanie informacji w następujący sposób*:

1.      bezpośrednio w komórce realizującej wniosek

2.     przekazanie informacji telefonicznie, pod numer telefonu:................................

3.       przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres:....................................... ..................................................................................................................

4.      przesłanie informacji pocztą.

Proszę o przekazanie informacji w następującej formie**:

1.      dostęp do przeglądania informacji w Urzędzie

2.      kserokopii

3.      wydruku komputerowego

4.      plików komputerowych

5.      na płycie CD lub CD/RW

6.      inne .........................................................................................................

 

                                                       ..................................................... ...............................................

                                                                            (miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy)

Uwagi:

*należy zaznaczyć co najmniej jeden punkt stawiając znak w okienku €.      
**udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne, jednak z żądaniem udostępnienia informacji w określonej formie mogą wiązać się dodatkowe koszty, które ponosi wnioskodawca. Wnioskodawca zostanie o nich powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

 

 

 

 

 


Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 

WNIOSEK

o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 

Nazwa podmiotu zobowiązanego1):

 

 

 

 

 

I. Informacje o wnioskodawcy

 

I.A. Wnioskodawca

Imię i nazwisko/nazwa:

 

  I.B. Pełnomocnik

Imię i nazwisko:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres zamieszkania lub siedziby (albo adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby), a w przypadku doręczenia drogą elektroniczną dodatkowo adres poczty elektronicznej:

 

 Adres zamieszkania (albo adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), a w przypadku doręczenia drogą elektroniczną dodatkowo adres poczty elektronicznej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer telefonu (opcjonalnie):

 

 Numer telefonu (opcjonalnie):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Zakres ponownego wykorzystywania udostępnianej informacji publicznej

Na podstawie art. 23g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.2)) wnoszę o:

 

II.A. udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania

 

 

 Zakres informacji publicznej, której dotyczy wniosek:

 

 

 

 

 

II.B.        przedstawienie oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysokość opłat, o których mowa w art. 23c ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, albo zawiadomienie o braku ograniczenia warunkami jej ponownego wykorzystywania3)

 

 

 

 

 Zakres informacji publicznej, której dotyczy wniosek:

 

 

 

 Źródło oraz miejsce publikacji warunków ponownego wykorzystywania w przypadku informacji pozyskanej z Internetu podać adres dostępu):

 

 

 

 Format danych informacji publicznej, której dotyczy wniosek:

 

 

 

 

III. Cel ponownego wykorzystywania informacji publicznej

 

cel komercyjny

 

cel niekomercyjny

 

IV. Sposób i forma przekazania informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania

 

IV.A. Sposób przekazania informacji4):

  odbiór osobisty,

  przesłać pocztą,

  przesłać środkami komunikacji elektronicznej

 

IV.B. Sposób przygotowania informacji (nie dotyczy komunikacji elektronicznej):

kopia na papierze,

płyta DVD,

płyta CD,
inny nośnik (podać jaki):

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.C. Forma przekazania informacji:

tekst,

obraz/grafika,

dźwięk (nie dotyczy wydruku),

audiowizualna (nie dotyczy wydruku)

 

IV.D. Format danych dla informacji w postaci elektronicznej (w przypadku niewskazania formatu informacja zostanie przekazana w formacie źródłowym)5):

 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data sporządzenia wniosku

 

                    Podpis wnioskodawcy/pełnomocnika

 

 miejscowość

 

 data

 

 

 

 

 

 1)             Podmiot, o którym mowa w art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

2)             Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 204, poz. 1195.

3)             Dotyczy wnioskodawcy, który posiada informację publiczną i zamierza ją ponownie wykorzystywać, lub wnioskodawcy, który zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

4)             Wybór sposobu przekazania dotyczy także ewentualnej decyzji administracyjnej wydanej w wyniku negatywnego rozpatrzenia wniosku (adres poczty elektronicznej zostanie w takim przypadku wykorzystany w celu wskazania adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać decyzję i pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia dokumentu) albo oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej, albo zawiadomienia o braku ograniczenia warunkami jej ponownego wykorzystywania.

5)             Format zgodny z wymogami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195).