Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydziały i samodzielne stanowiska

Ogłoszono przez Łukasz Kołtun

Wydział Gospodarki Komunalnej

Zakres działania Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Braniewo

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej w szczególności należy:

1. W zakresie ochrony środowiska:
1) przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji w sprawie planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko;
2) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością wójta;
3) sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska uwzględniających wymagania określone w polityce ekologicznej państwa;
4) opracowywanie gminnych planów gospodarki odpadami;
5) sprawy z zakresu prowadzenia działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
6)  utrzymanie czystości i porządku w gminie, nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w tym zakresie;
7)  prowadzenie spraw z zakresu wycinki drzew;

2. W zakresie gospodarki gruntami:
1) tworzenie zasobów gruntów na potrzeby gminy poprzez wykup
i komunalizację;
2) przygotowywanie gruntów do sprzedaży osobom fizycznym i prawnym;
3) załatwianie z urzędu spraw związanych z nabywaniem działek przez osoby uprawnione;
4) określanie zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali;
5) załatwianie spraw związanych z przekazywaniem gruntów jednostkom organizacyjnym w zarząd i zawieraniem umów o przekazanie nieruchomości;
6) ustanawianie zakresu i warunków użytkowania, wygasania prawa użytkowania oraz prawa zarządu;
7) prowadzenie dokumentacji związanej z wyceną gruntów, budynków, lokali
i urządzeń;
8)  regulowanie stanów prawnych nieruchomości.

3. W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
1) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi tworzącymi mieszkaniowy zasób gminy, w tym współdziałanie
z przedstawicielami najemców oraz spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych;
2) zapewnienie prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej;
3) reprezentowanie gminy we wspólnotach mieszkaniowych na podstawie odrębnych upoważnień;
4) nadzór nad prawidłową eksploatacją gminnych wodociągów i kanalizacji;
5) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oświetlenia na terenie gminy;

4. W zakresie spraw inwestycyjno-budowlanych:
1) planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych
i remontowych;
2) udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych gminy przy uwzględnieniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i lokalnych potrzeb społecznych;
3) określanie rozmiaru inwestycji, wybór w trybie zamówień publicznych jednostki projektowej, uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót;
4) koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzeniem projektów technicznych;
5) ustalanie kosztu inwestycji oraz udział w przygotowaniu projektu budżetu na dany rok;
6) dokonywanie wyboru wykonawcy robót w trybie zamówień i zrealizowanie umowy o wykonanie robót lub wykonanie usług; 
7) wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów podejmowanych na podstawie uchwały rady i finansowanych z budżetu gminy;

5. W zakresie planowania przestrzennego:
1) przygotowanie dokumentacji do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
2) przygotowanie dokumentacji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian;
3) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
4) gromadzenie odpisów decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, jeżeli dotyczą one zagospodarowania terenu oraz przedstawienie wniosków wójtowi o zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu;

6. W pozostałym zakresie:
1) prowadzenie ewidencji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
2) zarządzanie, utrzymanie i ochrona dróg gminnych;
3) realizacja zadań w zakresie melioracji zgodnie z ustawą Prawo wodne;
4) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
5) opracowywanie wniosków dotyczących czasowego wyłączenia ulic z ruchu na okres organizacji imprez masowych;
6) opracowywanie opinii dotyczących koordynacji połączeń komunikacyjnych w przewozach pasażerskich;
7) nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wykonujących pracę na drogach;
8) organizacja dowozu dzieci do szkół w zakresie wyznaczenia tras i wyłonienia wykonawcy;
9)  udział w projektowaniu budżetu gminy w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej w tym funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych;
10) nadzór i współpraca z jednostkami OSP w zakresie wyposażenia jednostek oraz prowadzenia akcji ratowniczych;
11)  udział w inspekcji gotowości do działań operacyjnych przeprowadzanych przez organy inspekcyjne PSP jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej;
12)  współpraca z komendantem powiatowym PSP w zakresie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych;
13)  wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
14)  profilaktyka uzależnień od alkoholu;
15)  sprawy dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz współpraca z organami rolniczymi;
16)  realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt;
17) prowadzenie spraw związanych ze spisami powszechnymi.

 

Stanowiska

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Wydział Gospodarki Komunalnej i stanowiska podlegające Kierownikowi
-Stanowisko ds. ochrony środowiska
-Stanowisko ds. ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i  p.poż.
-Stanowisko ds. mienia komunalnego
-Stanowisko ds. budownictwa
-Stanowisko ds. rolnictwa