Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Łukasz Kołtun

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Numer aktu: 11/VII/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2017 poz.1875 ) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz .121) zarządzam co następuje:

 

§ 1. 1 Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wymienionej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz, o którym mowa w ust.1 wywiesza się w Urzędzie Gminy Braniewo na okres 21 dni.

3. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

§ 2 .Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: