Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Łukasz Kołtun

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata budynku gospodarczego położonego na działce znajdującej się w obrębie Bobrowiec

Numer aktu: 29/VIII/2019

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ''a'' ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 ) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204) Rada Gminy Braniewo uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 14m² położonego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 203 znajdującego się w obrębie Bobrowiec, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą KW EL1B/00027377/8.

§ 2.

Szczegółowe warunki najmu uregulowane w umowie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Braniewo.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.