Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Łukasz Kołtun

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności działki gruntu w obrębie Bobrowiec

Numer aktu: 30/VIII/2019

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994) oraz art. 13 ust.1 i art.37 ust.2 pkt 1 w związku z art.34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.121) Rada Gminy Braniewo uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 w Rudłowie 9 wraz z udziałem 3/18 w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako działka 272 o powierzchni 0,1318 ha położonej w obrębie Bobrowiec dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00015497/8.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Braniewo.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.