Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Łukasz Kołtun

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Braniewo do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza z siedzibą w Barcianach

Numer aktu: 52/VIII/2019

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 póżn.zm.) Rada Gminy Braniewo uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na utworzenie i przystąpienie Gminy Braniewo do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza.

 

§ 2.

Statut Stowarzyszenia Warmińsko Mazurskich Gmin Pogranicza stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Gminę Braniewo w Stowarzyszeniu Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza reprezentuje Wójt Gminy Braniewo.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Braniewo.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie.

Załączniki: