Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Organizacyjny

Ogłoszono przez Łukasz Kołtun

Wydawanie dowodów osobistych

Termin załatwienia

zgodnie z ustawą o dowodach osobistych

 

Osoba kontaktowa

Inspektor d/s dowodów osobiostych i kadr

 

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Braniewo ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo,
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste, Pokój nr 7
lub dowolnej Gminie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Telefon kontaktowy

55 644 0306

 

Adres e-mail

kadry@gminabraniewo.pl

 

Sposób załatwienia

Wydanie dowodu osobistego

Miejsce odbioru

W miejscu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego

 

Wymagane Dokumenty

W celu wydania dowodu osobistego należy złożyć w organie dowolnej gminy na tereytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość w formie pisemnej
- w formie dokumentu elektronicznego oraz  jedno zdjęcie, które będzie dołączone do wniosku o wydanie dowodu osobistego będzie przedstawiało (jak w przypadku fotografii paszportowej) osobę w pozycji frontalnej (na wprost).

 

Czas realizacji

Zgodnie z ustawą o dowodach osobistych

 

Opłaty

Brak opłat

 

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania dowodu osobistego wnioskodawca otrzyma decyzję, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Braniewo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

 

Uwagi

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii oraz państwo niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic państw o których mowa wyżej.
Każdemu obywatelowi przysługuje prawo posiadania dowodu osobistego:
- pełnoletniemu obywatelowi RP zamieszkującemu na jej terytorium
- osobie która nie ukończyła 5 roku życia - dowód jest ważny 5 lat
- osobie która ukończyła 5 rok życia - dowód jest ważny 10 lat od daty wydania dowodu
Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o dowód nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
Do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się l aktualną fotografię (jak do paszportu) bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:
- upływu terminu ważności,
- zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym,
- zmiany wizerunku twarzy,
- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
- przekazanie przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Odmawia się wydania dowodu osobistego w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku nie spełnia wymogów lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów ustawy. Odmowa wydania dowodu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jej złożenia.
Przepisy karne:
- kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymianu dowodu osobistego,
- zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,
- nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego,
podlega karze ograniczenia wolności do l miesiąca albo karze grzywny

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r., Nr 167, póz 1131 z póz zm)

Załączniki: