Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Organizacyjny

Ogłoszono przez Łukasz Kołtun

Zameldowanie i wymeldowanie

Termin załatwienia

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych

 

Osoba kontaktowa

Podispektor d/s ewidencji ludności,działalności gospodarczej

 

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy
ul. Moniuszki 5
14-500 Braniewo
Ewidencja Ludności
Pokój nr 7
Tel. (055) 644 03 06
Godziny pracy:
7:00 - 15:00 poniedziałek -piątek

 

Telefon kontaktowy

55 644 03 06

 

Adres e-mail

ewidencja@gminabraniewo.pl

 

Sposób załatwienia

Dokonanie wpisu meldunkowego w ewidencji ludności - wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.

 

Miejsce odbioru

Urząd Gminy
ul. Moniuszki 5
14-500 Braniewo
Ewidencja Ludności
Pokój nr 7
Tel. (055) 644 03 06
Godziny pracy:
7:00 - 15:00 poniedziałek -piątek

 

Wymagane Dokumenty

Zameldowanie na pobyt stały jest czynnościa materialno-techniczną

Wykaz wymaganych dokumentów:
wypełniony druk ,,zgłoszenie pobytu stałego",
dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość

w przypadku cudzoziemca :
karta pobytu lub zezwolenie na pobyt
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
decyzja o nadaniu statusu uchodźcy
zgoda na pobyt tolerowany
w przypadku cudzoziemca, obywatela UE:
- karta pobytu obywatela UE lub zezwolenie na pobyt
dokument potwierdzający uprawnienia do lokalu budynku ( decyzja przydziału, aktnotarialny, wypis z księgi wieczystej).
w przypadku zameldowania się do nowo wybudowanego domu dodatkowo:
- zaświadczenie z wydziału Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Braniewie o nadaniu numeracji budynku.

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące czynnością materialno-techniczną
Wykaz wymaganych dokumentów:
wypełniony druk ,,zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące"
dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość
w przypadku cudzoziemca
w przypadku ruchu bezwizowego : dokument podróży, karta pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się, bądź decyzja o udzielenie zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP, zezwolenie na pobyt rezydenta długotermionowego Wspólnoty Europejskiej

 

Wymeldowanie z pobytu stałego czynnością materialno-techniczną

Wykaz wymaganych dokumentów:wypełniony druk ,,zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego"
dokument stwierdzający tożsamość

Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące czynnością materialno-techniczną
Wykaz wymaganych dokumentów:

wypełniony druk ,, zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy
dokument stwierdzający tożsamość
w przypadku ruchu wizowego: wiza
w przypadku zameldowania się do nowo wybudowanego domu :
zaświadczenie z wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Braniewie o nadaniu numeracji budynku

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców
Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały zobowiązany jest przedstawić zezwolenie (decyzję) na osiedlenie się oraz paszport. Zameldowanie takiego dokonuje najemca lub właściciel (właściciele) lokalu.
Wymagane dokumenty:
-dla mieszkania własnościowego komunalnego i spółdzielczego, domów jednorodzinnych należy przedłożyć:
decyzję przydziału, akt notarialny lub aktualny wyciąg z księgi, taki zapis w księgach wieczystych istnieje).
-dla mieszania komunalnego, spółdzielczego lokatorskiego lub zakładowego, przedłożyć druk meldunkowy.
-zezwolenie na pobyt stały cudzoziemca.

 

Czas realizacji

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych

 

Opłaty

Brak opłat skarbowych dla wszystkich czynności meldunkowych

 

Uwagi

Informacja o ułatwieniach w realizacji obowiązku meldunkowego
W dniu 31 grudnia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego, obejmujących:

  • zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
  • likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
  • likwidację obowiązków właścicieli, sołtysów,dozorców, administratorów domów oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
  • wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • wprowadzenie możliwości ,,automatycznego" wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu;
  •  wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
  • odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
  • wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu z 3 do 6 miesięcy.

Ponadto ww. ustawą przesunięto termin wejścia w życie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności na dzień 1 stycznia 2015 r. Zaś zniesienie obowiązku meldunkowego przewidziano z dniem 1 stycznia 2016r.

 

Podstawa prawna

ustawa z dnia  10 kwietnia 1974 roku  o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.u. z 2006 roku, nr 139, poz. 993 ze zmianami).