Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Wiejska Braniewo
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wersja z dnia

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Termin załatwienia

zgodnie z Kodeksem Postepwoania Administarcyjnego

Osoba kontaktowa

Inspektor d/s ochrony środowiska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5, pok. nr 15

Telefon kontaktowy

55 6440326

Adres e-mail

ekologia@gminabraniewo.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5, pok. nr 15

Wymagane Dokumenty

a/ wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa)
b/ poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
c/ wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
d/ w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w ppkt b, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przestawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
e/ w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w art. 59 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dla których raport
o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ww. ustawy - kartę informacyjną przedsięwzięcia. Wymienione dokumenty należy przedłożyć w trzech (3) egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
f/ w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia - w trzech (3) egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
 Dokumenty wymienione powyżej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Braniewo

Czas realizacji

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administarcyjnego

Opłaty

Opłata skarbowa:
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -205 zł 
- przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby- 105 zł
- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 17 zł.
 Podstawa prawna: Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia strony mogą wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Braniewo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu.

Podstawa prawna

 -Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)

Załączniki