Wersja obowiązująca z dnia

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Termin załatwienia

zgodnie z Kodeksem Postepwoania Administarcyjnego

Osoba kontaktowa

Inspektor d/s ochrony środowiska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5, pok. nr 15

Telefon kontaktowy

55 6440326

Adres e-mail

ekologia@gminabraniewo.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5, pok. nr 15

Wymagane Dokumenty

a/ wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa)
b/ poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
c/ wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
d/ w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w ppkt b, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przestawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
e/ w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w art. 59 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dla których raport
o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ww. ustawy - kartę informacyjną przedsięwzięcia. Wymienione dokumenty należy przedłożyć w trzech (3) egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
f/ w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia - w trzech (3) egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
 Dokumenty wymienione powyżej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Braniewo

Czas realizacji

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administarcyjnego

Opłaty

Opłata skarbowa:
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -205 zł 
- przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby- 105 zł
- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 17 zł.
 Podstawa prawna: Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia strony mogą wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Braniewo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu.

Podstawa prawna

 -Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)

Załączniki