Ustalanie warunków zabudowy

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Wiejska Braniewo
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wersja z dnia

Ustalanie warunków zabudowy

Termin załatwienia

zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego

Osoba kontaktowa

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Braniewo ul. Moniuszki 5

Telefon kontaktowy

55 644 0310

Adres e-mail

wgk@gminabraniewo.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Braniewo ul. Moniuszki 5 pok. 11

Wymagane Dokumenty

Poprawnie wypełniony wniosek  o ustalenie warunków zabudowy

Do wniosku powinny być załączone :
1. Kopia mapy zasadniczej 2 egz w skali 1:1000 lub 1:500, (dla inwestycji liniowych również 1: 2000), w tym 1 egz. z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem i obejmującej teren w odległości nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50m. oraz 1 egz. czysty
2. Aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów dla ww terenu (kopia).
3. Graficzne przedstawienie lokalizacji i charakterystyki inwestycji.
4. Kopia wniesienia opłaty skarbowej 107 zł   / nie dotyczy spraw mieszkaniowych /

Czas realizacji

zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego

Opłaty

Przed wydaniem decyzji należy wnieść opłatę skarbową w trybie i wysokości określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006r.  o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2012 roku poz. 1282 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy strony mogą wnieść odwołanie  w terminie 14 dni od daty jej otrzymanie  za pośrednictwem Wójta Gminy Braniewo  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu 

Uwagi

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
2)     teren ma dostęp do drogi publicznej;
3)     istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
4)     teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rol­nych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. l;
5)     decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.03.2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.)

Załączniki