Wersja obowiązująca z dnia

Ustalanie warunków zabudowy

Termin załatwienia

zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego

Osoba kontaktowa

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Braniewo ul. Moniuszki 5

Telefon kontaktowy

55 644 0310

Adres e-mail

wgk@gminabraniewo.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Braniewo ul. Moniuszki 5 pok. 11

Wymagane Dokumenty

Poprawnie wypełniony wniosek  o ustalenie warunków zabudowy

Do wniosku powinny być załączone :
1. Kopia mapy zasadniczej 2 egz w skali 1:1000 lub 1:500, (dla inwestycji liniowych również 1: 2000), w tym 1 egz. z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem i obejmującej teren w odległości nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50m. oraz 1 egz. czysty
2. Aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów dla ww terenu (kopia).
3. Graficzne przedstawienie lokalizacji i charakterystyki inwestycji.
4. Kopia wniesienia opłaty skarbowej 107 zł   / nie dotyczy spraw mieszkaniowych /

Czas realizacji

zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego

Opłaty

Przed wydaniem decyzji należy wnieść opłatę skarbową w trybie i wysokości określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006r.  o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2012 roku poz. 1282 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy strony mogą wnieść odwołanie  w terminie 14 dni od daty jej otrzymanie  za pośrednictwem Wójta Gminy Braniewo  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu 

Uwagi

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
2)     teren ma dostęp do drogi publicznej;
3)     istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
4)     teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rol­nych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. l;
5)     decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.03.2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.)

Załączniki