Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Budżet

Ogłoszono przez Eugeniusz Terebieniec

Uchwała Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Braniewo na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2016 r . poz. 1870 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

                                                                   § 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 25.739.982,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości – 21.827.686,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości – 3.912.296,00 zł.
Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.889.644,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości – 20.327.062,03 zł,
wydatki majątkowe w wysokości – 6.562.582,23 zł.
Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości  6.262.582,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, stanowią załącznik nr 6

                                                                   § 2

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.149.662,26 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1.027.600 zł oraz nadwyżką z lat poprzednich w kwocie 122.062,26 zł.
Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1.422.062,26 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 272.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

                                                                   § 3

Wydatki przypadające do spłaty roku w roku 2017, zgodnie z zawartą umową , z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 70.684 zł

                                                                  § 4

1.Ustala się dochody w kwocie 39.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

                                                                  § 5

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.2016.672):
dochody w wysokości 30.000,00 zł,
wydatki w wysokości 30.000,00 zł,

                                                                 § 6

Ustala się dochody w kwocie 617.880,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 617.880,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016.250 )

                                                                  § 7

Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 337.408,63 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego- na łączna kwotę 337.408,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

                                                                  § 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9

                                                                  § 9

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – 135.107,00 zł; wydatki – 135.107,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

                                                                  § 10

1. Rezerwa ogólna wynosi – 50.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi – 240.000,00 zł, w tym:

- 77 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego
- 13 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego Gminy Braniewo
- 150 000,00 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

                                                                  § 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1.Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 700.000,00 zł
2.Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.027.600,00 zł
3.Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 272.400 zł

                                                                 § 12

Upoważnia się Wójta Gminy Braniewo do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

                                                                  § 13

1.Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
- dokonywania zmian w ramach działu w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenia nie powodując zwiększenia ani zmniejszenia zaplanowanej kwoty wynagrodzeń w budżecie gminy,
- dokonywania zmian w ramach działu, rozdziału, paragrafu , między zadaniami w zakresie środków przeznaczonych na inwestycje nie powodujących likwidacji zadania.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

                                                                  § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                                 § 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2017 roku.

Załączniki: