Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Łukasz Kołtun | wersja archiwalna

Podinspektor (Etatów: 1 )

Status: Przyjmowanie dokumentów

Termin składania ofert:

Wydział: Urząd Gminy Braniewo

Miejsce zatrudnienia: ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo

Nr ogłoszenia: 04/2017

Identyfikator: 68/VII/2017

Informacje dodatkowe:

ZARZĄDZENIE NR 68/VII/2017

Wójta Gminy Braniewo

z dnia 11 września 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Braniewo

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 t.j.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Braniewo .

 2. Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 3. Wprowadza się wzór kwestionariusza osobowego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 68/VII/2017

Wójta Gminy Braniewo z dnia 11 września 2017r


 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


 

Wójt Gminy Braniewo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo

I. Stanowisko:

Podinspektor d.s rolnictwa

II. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 • spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 1, ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

 • posiada wykształcenie wyższe,

 • posiada co najmniej 3 letni staż pracy,

 • posiada umiejętność obsługi komputera, oprogramowania biurowego oraz urządzeń biurowych, system informacji prawnej LEX

 • prawo jazdy kat. B,

 • zna przepisy z zakresu prawa:
  a) Ustawa o ochronie przyrody,
  b) Ustawy o samorządzie gminnym,
  c) Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  d) prawo zamówień publicznych
  e) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

f) Ustawa o ochronie zwierząt,

g) Kodeks cywilny,

h) Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.

b. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (kryzysowych),

 • rzetelność, komunikatywność, odporność na stres, samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność, obowiązkowość i odpowiedzialność,

 • umiejętność analitycznego myślenia.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Braniewo

 • prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew,

 • prowadzenie spraw w zakresie ustalania szkód w rolnictwie,

 • wykonywanie zadań związanych z ochroną zwierząt,

 • wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Wójta Gminy Braniewo.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,
2. CV
,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie(wg wzoru stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia ),
4. dokumenty potwierdzające wykształcenie
5. kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6. kserokopia dowodu osobistego,
7. dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
8. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/powinny być opatrzone klauzulą " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/Dz. U. z 2016 r., poz.922 t.j./ oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych/Dz. U z 2016 r., poz.902 t.j./.

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

do 21 września 2017 roku

b. Sposób i miejsce:

Oferty wraz z kompletem dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Oferta na konkurs na stanowisko podinspektora ds. warunków zabudowy i inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Braniewo” w siedzibie Urzędu Gminy
w Braniewie w sekretariacie lub pocztą na adres: Urząd Gminy Braniewo ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo do dnia 21.09.2017r. (decyduje data wpływu do sekretariatu).
Oferty, które wpłyną po upływie podanego terminu bądź niekompletne nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (55) 644-03-00

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź pisemnie
o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Konkurs poprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Braniewo. O terminie
i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja
o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Braniewo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 68/VII/2017

Wójta Gminy Braniewo z dnia 11 września 2017r

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 1. Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................

 2. Imiona rodziców ...................................................................................................................

 3. Data urodzenia .....................................................................................................................

 4. Obywatelstwo ......................................................................................................................

 5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) .............................................................

......................................................................................................................................................

 1. Wykształcenie .......................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

.....................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)


 

 1. Wykształcenie uzupełniające ..............................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ............................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 1. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 1. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

 2. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 – 4 są zgodne z dowodem osobistym

seria ..................... nr ...................... wydanym przez ...............................................................

lub innym dowodem tożsamości ...............................................................................................

Załączniki: