Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Podatki

Ogłoszono przez Eugeniusz Terebieniec | wersja archiwalna

Informacja o numerze konta

Urząd Gminy Braniewo uprzejmie informuje, iż wszelkie wpłaty z tytułu:

- podatków
- czynszów
- dzierżawy gruntów
- zakupu nieruchomości
- wieczystego użytkowania
- opłaty skarbowej
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
można  dokonywać na konto w Braniewsko - Pasłęckim Banku Spółdzielczym
nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 002

 

Podatki i druki dla osób fizycznych za  2017

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego: druk do pobrania     (uchwała nr 113/VII/2015 z dnia 13.11.2015)
2. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października  2016 w sprawie średniej ceny skupu  żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2016 rok  M.P. z 2016 roku, poz. 993).
3. Okreslenie wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwala (Uchwała Nr 87/VII/2016)
4. Cena średnia drewna do celów wymiaru  podatku leśnego (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r.  M. P. z 2016 roku, poz. 996)

             Podatki i druki dla osób prawnych za  2017

           Podatek transportowy za 2017
 
1. Określenie stawek podatku od środków transportowych (Uchwala Nr 86VII2016)  
2. Deklaracja na podatek od środków transportowych - DT-1 (wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016r.): Deklaracja
3. Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1A (wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016r.): Załącznik

            Informacja

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami:
1. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
2. ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
3. przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
4. autobusu.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
Właściciel środka transportowego zobowiązany jest do:
1. składania, w terminie do dnia 15 lutego, deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzonej na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
2. odpowiedniego skorygowania deklaracji w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności,
3. wpłacenia obliczonego w deklaracji podatku od środków transportowych – bez wezwania – w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy:  02 8313 0009 0039 0039 2000 0020.
Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
b) do dnia 15 września danego roku – II rata,
2. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że osoba która nabyła środek transportowy ma obowiązek bez wezwania organu podatkowego zapłacić należny podatek w prawidłowej wysokości i w określonych ustawowo terminach. W przypadku nie dokonania wpłaty w ustawowym terminie organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe, określa zobowiązanie podatkowe w drodze decyzji i prowadzi postępowanie egzekucyjne celem przymusowego ściągnięcia należności.