Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Łukasz Kołtun

Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Braniewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Numer aktu: 53/VIII/2019

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku ustaw

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z póżn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:

§1. Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Braniewo, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Braniewo i inne organy, na okres od 1 września 2019 r. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Braniewo.

§3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w § 1, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5.

§4. Traci moc uchwała nr 42/VIII/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Braniewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Załączniki: