Wersja obowiązująca z dnia

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

Termin załatwienia

zgodnie z Kodeksem Postępowania Administarcyjnego

 

Osoba kontaktowa

Inspektor d/s rolnictwa

 

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5

 

Telefon kontaktowy

55 644 03 22

 

Adres e-mail

profilaktyka@gminabraniewo.pl

 

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji - zezwolenia

 

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5,  pok. 11

 

Wymagane Dokumenty

wniosek zawierający oznaczenie rodzaju zezwolenia, oznaczenie przedsiębiorcy z podaniem siedziby, adresu, w przypadku ustanowienia pełnomocników podania ich imion i nazwisk i adresów zamieszkania, numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, przedmiotu działalności gospodarczej, adresu punktu sprzedaży, adresu składowania napojów alkoholowych.

Do wniosku powinny być załączone:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych 
- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
-decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

Dokumenty wymienione wyżej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Braniewo

Warunkiem uzyskania zezwolenia jest uzyskanie pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Braniewo nr 44/III/2001 z dnia 19 października 2001 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Braniewo oraz nr 29/IV/2006 Rady Gminy Braniewo z dnia 5 lipca 2006 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Braniewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Czas realizacji

Zgodnie z Kodeksem Postepowania Administracyjnego

 

Opłaty

Ponadto przed wydaniem zezwolenia należy wnieść opłatę w trybie i wysokości określonej w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie zezwolenia strony mogą wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Braniewo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu.

 

Uwagi

Warunkiem uzyskania zezwolenia jest uzyskanie pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Braniewo nr 44/III/2001 z dnia 19 października 2001 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Braniewo oraz nr 29/IV/2006 Rady Gminy Braniewo z dnia 5 lipca 2006 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Braniewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 wraz  z późniejszymi zmianami).

Załączniki