Wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Wiejska Braniewo
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wersja z dnia

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

Termin załatwienia

zgodnie z Kodeksem Postępowania Administarcyjnego

 

Osoba kontaktowa

Inspektor d/s rolnictwa

 

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5

 

Telefon kontaktowy

55 644 03 22

 

Adres e-mail

profilaktyka@gminabraniewo.pl

 

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji - zezwolenia

 

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5,  pok. 11

 

Wymagane Dokumenty

wniosek zawierający oznaczenie rodzaju zezwolenia, oznaczenie przedsiębiorcy z podaniem siedziby, adresu, w przypadku ustanowienia pełnomocników podania ich imion i nazwisk i adresów zamieszkania, numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, przedmiotu działalności gospodarczej, adresu punktu sprzedaży, adresu składowania napojów alkoholowych.

Do wniosku powinny być załączone:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych 
- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
-decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

Dokumenty wymienione wyżej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Braniewo

Warunkiem uzyskania zezwolenia jest uzyskanie pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Braniewo nr 44/III/2001 z dnia 19 października 2001 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Braniewo oraz nr 29/IV/2006 Rady Gminy Braniewo z dnia 5 lipca 2006 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Braniewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Czas realizacji

Zgodnie z Kodeksem Postepowania Administracyjnego

 

Opłaty

Ponadto przed wydaniem zezwolenia należy wnieść opłatę w trybie i wysokości określonej w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie zezwolenia strony mogą wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Braniewo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu.

 

Uwagi

Warunkiem uzyskania zezwolenia jest uzyskanie pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Braniewo nr 44/III/2001 z dnia 19 października 2001 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Braniewo oraz nr 29/IV/2006 Rady Gminy Braniewo z dnia 5 lipca 2006 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Braniewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 wraz  z późniejszymi zmianami).

Załączniki